آیا «مغزهای کوچک زنگ زده» پدیده جشنواره امسال بود؟

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید