چرا بدون تاریخ بدون امضا از اسکار جا ماند؟

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید