چرا «قانون مورفی» را ببینیم؟

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید