هزارپای ۳۵ میلیاردی؛ مثبت هجده و دیگر هیچ!

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید