گفت و گوی مارکز با کوروساوا: شاعری، مخلوط کردن زهر است

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید