گپی با «آندره وایدا»، فیلم ساز بزرگ لهستانی

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید