روایت هویدا، محمدرضا شاه و منتظری در سینما حقیقت

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید