فیلم «ریسمان خیالی»؛ یک تقابل خاص در دنیای پرفریب «مُد»

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید