اکبر عبدی؛ سلطان کمدی ایران

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید