ماجرای حذف «شمسی» و بازگشت «قیمت»

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید